شیرینجه، روستای یونانی ها در ازمیر

۲۱ شهریور, ۱۳۹۵