زندان متروکه زیرآب رومو، محبوب گردشگران شناگر

۱۴ مهر, ۱۳۹۵