تنگ بستانک

۲۰ دی, ۱۳۹۵

روستای کندلوس

۱۹ دی, ۱۳۹۵

آبشارهای شوشتر

۱۷ دی, ۱۳۹۵

مسجد گوهرشاد

۱۷ دی, ۱۳۹۵

کاخ آپادانای شوش

۱۷ دی, ۱۳۹۵

دریاچه پریشان

۱۷ دی, ۱۳۹۵

بیستون

۱۶ دی, ۱۳۹۵

غار یخی چما

۱۵ دی, ۱۳۹۵

قلعه بهستان

۱۴ دی, ۱۳۹۵