روستای بدآب

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای بدآب
روستای حبشی

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای حبشی اسدآباد
روستای بن دیزه

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای بن دیزه
روستای کلکنار

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای طیخور

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای طیخور قزوین
روستای حمیدآباد قزوین

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای حمیدآباد قزوین
روستای اورو ساباط

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای اورو ساباط
روستای بهجت آباد قزوین

۲۱ شهریور, ۱۳۹۶

روستای بهجت آباد قزوین
روستای آغچه

۱۴ شهریور, ۱۳۹۶

روستای آغچه