روستای نیزل

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای نیزل
دهستان ژاورود

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای مائین دول

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای مائین دول
روستای تفلی

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای تفلی
روستای وصی علیا

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای وصی علیا
روستای تودارروته

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای تودارروته
روستای پرلوک

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای پرلوک
روستای توتاخانه

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای توتاخانه
روستای ممشی

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای ممشی